Ny rättsfallsanalys: Svårt få genomslag för konventionskonform tolkning

Går det att få genomslag i rättsliga sammanhang för FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Funktionsrättskonventionen? Trots att den inte är svensk lag?

Det är den övergripande frågeställningen för en ny rättsfallsanalys, där Från snack till verkstads jurist Andrea Bondesson beskriver projektets arbete med strategisk processföring.

Fallet Anders

Projektet har jobbat med strategisk processföring genom att bistå Funktionsrätt Sveriges medlemsförbund när de har drivit enskilda rättsfall till domstol. ”Fallet Anders” fick särskilt stor betydelse. Kammarrätten i Göteborg kom 2017 fram till att Lekebergs kommuns beslut att tvinga Anders att flytta från sitt boende stod i strid med Europakonventionen. Det är första gången detta har skett i ett LSS-ärende.

En lärdom från projektet är att det kvarstår mycket arbete för att få domstolarna att beakta Funktionsrättskonventionen i rättsliga avgöranden.

Svårt vinna genomslag

– Genomgången av hur domstolarna har bedömt vår argumentation visar att konventionskonforma tolkningar har svårt att vinna genomslag. Den visar också att domstolarna kan avfärda sådan argumentation utan någon som helst motivering, skriver Andrea Bondesson i analysen.

Andrea Bondesson
Andrea Bondesson

Konventionskonform tolkning innebär att en svensk bestämmelse tolkas på ett sätt som så långt möjligt stämmer överens med vad som står i en konvention. Andrea Bondesson konstaterar i analysen att åsikterna går isär om huruvida konventionskonform tolkning är ett “ska-krav” eller en valmöjlighet när det gäller Funktionsrättskonventionen. Skyldigheten att tolka Europakonventionen utifrån Funktionsrättskonventionen förefaller vara starkare.

Viktigt verktyg

Andrea Bondesson betonar att strategisk processföring kan vara ett viktigt verktyg för funktionsrättsrörelsen.

– Men det kan finnas ett behov av att ytterligare förstärka argumentationen med mer praxis. Inte minst finns det ett stort behov av att driva fler ärenden.

I rapporten konstateras också att rättigheter och skyldigheter måste skrivas in i svensk lag om en konvention ska kunna användas direkt i myndigheter och domstolar. I en rekommendation till Sverige 2014 uttrycker FN oro över att Funktionsrättskonventionen inte har införlivats i svensk lagstiftning och att tolkningen av den därmed överlåts till myndigheter och domstolar.

Länk till rättsfallsanalysen

 

 

 

 

 

 

Dela:

Lämna en kommentar

Translate »