Funktionsrättsguiden är här!

Illustration: Att överklaga
Illustration: Mattias Gordon

Från snack till verkstad har tagit fram en webbaserad guide till stöd för enskilda personer med funktionsnedsättning som vill anmäla eller överklaga kränkningar av mänskliga rättigheter.

Guiden presenterades den 13 februari och är nu tillgänglig på webben.

Funktionsrättsguiden ska vara ett stöd för enskilda och och för rättsombud och andra som arbetar med att hjälpa enskilda. En viktig del i guiden är en överskådlig presentation av rättighetsartiklarna i Funktionsrättskonventionen.

Men den innehåller också  en hel del matnyttig information om handläggningsregler hos svenska myndigheter och information om hur du kan argumentera för att domstolar och myndigheter ska ta hänsyn till Funktionsrättskonventionen, trots att den inte är lag i Sverige.

Här är länken till Funktionsrättsguiden

Dela:

Guide, konferenser och sommarskola under intensivt projektår

Nu går projektet in i det tredje och sista projektåret. Ett intensivt år ligger framför oss med flera spännande arrangemang.

Under vintern och våren presenteras bland annat Funktionsrättsguiden - en digital guide för hur man kan åberopa sina mänskliga rättigheter.  Vi kommer också att presentera en verktygslåda för funktionshinderrörelsen.

  • Den 17 april arrangerar vi en heldagskonferens i på Allaktivitetshuset i Sundbyberg om Funktionsrättskonventionen och svensk rätt. Särskilt fokus kommer att läggas på Artikel 19 i konventionen, som handlar om rätten att leva självständigt och att delta i samhället. En rad svenska och internationella forskare kommer att medverka vid konferensen. Program läggs ut inom kort.

  • Vi kommer även att arrangera en heldagskonferens i maj om uppföljning och statistisk kring Funktionsrättskonventionen. Datum och program läggs ut i februari.

  • Den 21-24 augusti genomför vi en sommarskola för doktorander och Masterstudenter om funktionshinder och mänskliga rättigheter. I år genomförs den på Furuboda Folkhögskola i Skåne och i samarbete med Raoul Wallenberginstitutet i Lund. Information om ansökan kommer läggas ut i februari på vår webbplats.
Förra året arrangerades projektets sommarskola på Värmdö.
Dela:

Lämna dina synpunkter på FN:s rekommendationer till Sverige

Den 16 januari 2018 har regeringen bjudit in civilsamhällets organisationer till sakråd för att diskutera FN:s rekommendationer till Sverige gällande Funktionsrättskonventionen. Sverige ska rapportera till FN i januari 2019 om hur man har arbetat med FN:s rekommendationer.

Ett antal utvalda rekommendationer kommer att behandlas, men även andra rekommendationer kan tas upp till behandling. Rekommendationerna handlar bland annat om personlig assistans, krav i upphandlingar, indikatorer och statistik, men även om inrättandet av en oberoende MR-institution.

Hur ser du på rekommendationerna? Har du noterat att några aktiviteter för att följa dem? Vad skulle du vilja se för förändringar? Dela dina synpunkter!

Vi har tagit fram en verktygslåda där du kan se hur rekommendationerna är kopplade till de enskilda rättighetsartiklarna i konventionen (under rubriken “Utmaningar för Sverige”). Gå till den artikel i konventionen du är intresserad av och lämna dina kommentarer i kommentarsfältet längst ned på sidan:

Länk till verktygslådan (det finns möjlighet att lämna kommentar  i anslutning till varje rättighetsartikel)

Här finns en lista med de samlade rekommendationerna från FN:

FN-kommitténs rekommendationer till Sverige

Läs mer: Funktionsrätt Sveriges skrivelse till regeringen inför sakrådet

Dela:

Genombrott för Europakonventionen i LSS-fall – Kammarrätten ändrade dom

Lekebergs kommun ville tvinga Anders, 42 år, att flytta från boendet på Sanna Gård, trots att han själv vill bo kvar. Nu meddelar Kammarrätten i Göteborg att Anders ska få bo kvar, eftersom kommunens beslut om att flytta Anders bryter mot LSS.

– Den här domen slår igenom glastaket om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och deras rätt till en rättvis rättegång. Domen innebär att vi äntligen får en materiell prövning av det skäl som åberopas av en enskild person mot en kommun, säger Stellan Gärde, ombud för Anders.

Fallet har uppmärksammats i både lokal– och riksmedier. Anders har bott i 21 år på Sanna Gård, som bedriver boende för personer med autism och utvecklingsstörning. Lekebergs kommun vill flytta Anders till ett kommunalt boende, trots att Anders vill bo kvar och har en funktionsnedsättning som gör att han har svårt med förändringar.

I domen hänvisar Kammarrätten till intyg och vittnesmål från både läkare och psykologer “som talar starkt för att Anders på grund av sin funktionsnedsättning skulle fara mycket illa av en flyttning, oavsett vilket boende han flyttas till”. För att Anders ska tillförsäkras goda livsvillkor menar Kammarrätten att den dagliga verksamheten även fortsättningsvis behöver vara förlagd på Sanna Gård.

I sin motivering hänvisar Kammarrätten till Europakonventionen, som säger att en inskränkning av rätten till respekt för hem och privatliv bara kan vara acceptabel om ingreppet är lagligt och nödvändigt. I det här fallet menar Kammarrätten att det saknas lagstöd för beslutet att flytta Anders till ett nyöppnat boende i kommunen.

Funktionsrätt Sveriges projekt Från snack till verkstad har varit med och drivit fallet mot Lekebergs kommun tillsammans med Autism- och Aspergerförbundet och ombudet Stellan Gärde. Tidigare under 2017 fick Anders avslag i Förvaltningsrätten i Karlstad, men nu har alltså Kammarrätten upphävt kommunens förhandsbesked om att flytta Anders från Sanna Gård.

————————————————————————–

Kontaktpersoner:

Stellan Gärde, rättsligt ombud, Tel: 070 – 699 40 49, e-post: stellan.garde@telia.com

Andrea Bondesson, MR-jurist, Från snack till verkstad, Tel: 08-546 404 09, e-post: andrea.bondesson@funktionsratt.se

Dela:

Funktionshinderrörelsen intog Europaparlamentet

”Nothing about us without us!” – European Disability Forum’s måtto återfanns i nästan alla uttalanden vid funktionshinderrörelsens dag i Europaparlamentet den 6 december. Budskapet kunde inte bli tydligare – den europeiska funktionhinderrörelsen vill vara med och påverka där besluten fattas. 

Det är den 20-årsjubilerande samarbetsorganisation European Disability Forum, EDF, som står bakom funktionshinderrörelsens dag i Europaparlamentet. 

– Vi sänder ett budskap om emancipation, icke-diskriminering och frihet. Vi kräver att bli medborgare fullt ut i våra länder och i EU, säger Yannis Vardakastanis, ordförande för EDF. 

I ett manifest uppmanas EU:s politiker att säkerställa att personer med funktionsnedsättning kan delta i de kommande valen till Europaparlamentet, i enlighet med artikel 29 och artikel 12 i Funktionsrättskonventionen. 

– Vi vet att många personer med funktionsnedsättning idag nekas sina rättigheter att rösta och att ställa upp som kandidater i val. Men om vi inte får rösta och delta i val är vi inte heller medborgare i EU, säger Yannis Vardakastanis.
 

En strategi som omfattar hela konventionen

I samband med mötet antogs även en resolution där EU:s politiker uppmanas att anta en ny funktionshinderstrategi för 2020-2030 som omfattar alla delar av Funktionsrättskonventionen. I resolutionen betonas också vikten av att det anslås en tillräcklig budget, både för genomförande och övervakning. 

EU ratificerade Funktionsrättskonventionen 2010, men den europeiska funktionshinderrörelsen vill också att EU ska ratificera det frivilliga protokollet, som innehåller procedurer för att stärka skyddet av rättigheterna. 

Ett flertal europaparlamentariker från olika länder deltog vid funktionshinderrörelsens dag. Den oberoende, irländske kandidaten Marian Harkin, vice-ordförande i Europaparlamentets arbetsgrupp för funktionshinderfrågor, har en uppmaning till sitt hemland: 

– Irland är det enda land inom EU som inte har ratificerat konventionen. Jag tycker att vi ska uppmana Irland att ratificera nu, säger Marian Harkin. 

Dela:
Translate »