Fallet Anders i Kammarrätten: “Vem skulle acceptera detta?”

Från snack till verkstad är med och driver ett fall mot Lekebergs kommun som fått mycket stor uppmärksamhet. Kommunen vill tvinga Anders, 42 år, att flytta från sitt boende på Sanna Gård, trots att han själv vill bo kvar och har varit på boendet i 21 år.

Fallet befinner sig nu i kammarrätten i Göteborg, där en muntlig förhandling hölls onsdagen den 15 november.

Kammarrätten kommer att meddela sin dom inom fyra veckor.

Om Anders tvingas flytta till ett kommunalt boende skulle det i ett slag förändra alla de rutiner och relationer som byggts upp under lång tid. Det betonar det juridiska ombudet Stellan Gärde som också framhåller att Anders har funktionsnedsättningar som medför att han har mycket svårt att hantera förändrade livsförhållanden.

Det juridiska ombudet säger också att miljön på Sanna Gård inte går att ersätta. Personalen känner Anders och har mångårig erfarenhet av att arbeta med kombinationen autism och intellektuell funktionsnedsättning.

– Det man nu kräver är att Anders ska ryckas bort från sitt hem och sin vänkrets sedan 21 år tillbaka. Vem skulle acceptera detta? säger Stellan Gärde.

Risk för allvarlig skada

Under den muntliga förhandlingen framträder experter som vittnar om att en flytt riskerar att leda till allvarliga konsekvenser för Anders, beroende på den aktuella kombinationen av funktionsnedsättningar. Trots detta menar Lekebergs kommun att Anders kommer att kunna tillförsäkras goda levnadsvillkor i det nya boendet och att negativa konsekvenser av flytten kan hanteras. Stellan Gärde håller inte med:

– Det finns risk att Anders drabbas av allvarlig skada av flytten. Man kan därför inte påstå att det kommer att vara goda levnadsvillkor, säger Stellan Gärde.

Stellan Gärde hjälper Anders att driva fallet mot Lekebergs kommun tillsammans med Funktionsrätt Sverige, Autism- och Aspergerförbundet och projektet Från snack till verkstad.

I förhandlingen framhåller Anders genom sitt juridiska ombud att beslutet strider mot intentionerna bakom Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS.

Strider mot Funktionsrättskonventionen

Anders fall handlar också om rätten till bostad och till egendom, vilka är civila rättigheter skyddade av Europakonventionen. Anders betonar genom sitt juridiska ombud att beslutet att flytta är en kränkning av Europakonventionen, förutsatt att det inte gjorts en proportionalitetsbedömning som visar att kommunens intressen väger tyngre än de negativa konsekvenserna för Anders i det aktuella fallet.

Det juridiska ombud framhåller också att beslutet kränker Funktionsrättskonventionens 19:e artikel, som ger den enskilde rätt att välja bosättningsort och med vem man vill bo, men även rätt till det stöd som behövs för delaktighet i samhället.

Europakonventionen ingår i svensk lagstiftning. Men svenska lagar ska även tolkas utifrån Funktionsrättskonventionen och annan internationell rätt när det behövs för att den enskildes rättigheter ska tas tillvara.

 


“Fallet Anders” i korthet:
I april 2015 sökte Anders till Lekebergs kommun om att få bo kvar på stiftelsen Sanna Gård och ha daglig verksamhet där, men kommunen avslog Anders begäran. Anders ville istället flytta Anders till ett kommunalt gruppboende.

Anders överklagade kommunens besked till förvaltningsrätten i Karlstad. Den 19 april 2017 avslogs överklagandet i förvaltningsrätten, utan att Anders fick möjlighet till muntlig förhandling.

Förvaltningsrätten ansåg att de negativa följderna av flytten inte var tillräckligt stora för att Anders skulle få bo kvar och med adekvata förberedelser skulle de kunna minskas.

2017 överklagade Anders juridiska ombud förvaltningsrättens beslut till Kammarrätten.

Dela:

Lämna en kommentar

Translate »