Använd konventionen i svensk rätt

konventionen_frilagd

Sveriges riksdag har godkänt Funktionsrättskonventionen och den svenska staten är därför bunden av den. Sverige ska genomföra de ändringar i lagstiftning som är nödvändiga för att uppfylla sina skyldigheter enligt denna konvention.

Funktionsrättskonventionen är en traktat, det vill säga en skriftlig överenskommelse som handlar om internationella rättsliga frågor. En huvudregel enligt den så kallade Wienkonventionen är att en traktat är bindande över en stats hela territorium. En stat får inte åberopa sin nationella rätt som ursäkt för att inte uppfylla sina förpliktelser enligt en antagen traktat.

Även Wienkonventionen är bindande för Sverige. Det innebär även att kommuner som del av staten är skyldiga att följa konventionen. Om så inte sker är staten skyldig att vidta de åtgärder som krävs för att konventionens krav ska uppfyllas fullt ut i hela landet.

Sverige godkände konventionen utan att ha vidtagit några lagstiftningsåtgärder. Detta eftersom Sverige anser att konventionen överensstämmer tillräckligt mycket med svensk lag. 1

Nationell lagstiftning ska tolkas utifrån konventionens krav när så behövs för att Sverige ska uppfylla sina förpliktelser enligt konventionen. Svensk rätt ska så långt möjligt tolkas i ljuset av Funktionsrättskonventionens krav. 2

Europakonventionen

Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna gäller som lag i Sverige. Europakonventionen ska därför tillämpas som lag. 3

Europakonventionens rättigheter ska tolkas och tillämpas i enlighet med Europadomstolens praxis, som idag ingår i det svenska rättsliga systemet. 4

För att uppfylla Europakonventionens krav kan svensk lag tolkas i enlighet med Europakonventionen. Om detta inte räcker kan Europakonventionen också tillämpas direkt. Många gånger är domstolar och myndigheter skyldiga att tillämpa Europakonventionen direkt. Europakonventionen har i vissa fall medfört att svensk rätt tolkats annorlunda och även att svensk lag helt satts åt sidan. 5

Europadomstolen har vid upprepade tillfällen slagit fast att Europakonventionens rättigheter måste tolkas på ett sätt som ger ett effektivt skydd av den enskildes rättigheter. De får inte endast bli teoretiska eller vara illusoriska. 6

Europakonventionens rättigheter ska också tolkas och tillämpas mot bakgrund av deras ändamål och syfte. 7


  1. Det här framgår av proposition 2008/09:28, Mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning, s. 12-13, 105 avseende Sveriges ratifikation av Funktionsrättskonventionen
  2. Se exempelvis NJA 1988 s. 572, NJA 1989 s. 131, NJA 1991 s. 188, NJA 1991 s. 512, NJA 1992 s. 363, NJA 1992 s. 513 och NJA 1992 s. 532 som berör Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna innan den inkorporerades.

    Särskilt NJA 1991 s. 188 bör lyftas i detta sammanhang. Där medförde en normkonform tolkning av svensk rätt att rätten till domstolsprövning skulle tillgodoses så långt möjligt med hänsyn till svensk intern rätt. Att tillgodose något så långt möjligt är ett högt ställt krav på normkonform tolkning. Svensk rätt ska således så långt möjligt tolkas mot ljuset av Funktionsrättskonventionens krav.

  3.  SFS 1994:1219. Alla tilläggsprotokoll gäller inte som lag och ni bör därför kolla upp detta särskilt om ni ska åberopa något av dessa.
  4. se Åhman, Karin, Grundläggande rättigheter och juridisk metod, Norstedts Juridik AB, 2015, s. 112
  5. se bland andra NJA 2012 s. 1038, NJA 2005 s. 805, NJA 2005 s. 462, NJA 2009 s. 463, NJA 2013 s. 503
  6. Artico v. Italy, application 6694/74, 13/05/1980. Se även och Airey v. Ireland, application 6289/73, 09/10/1979.
  7. Golder v. UK, application 4451/70, 21/02/1975, Mamatkulov and Askarov v. Turkey, application 46827/99 46951/99, 04/02/2005
Dela:
Translate »