Regeringen sviker återigen personer med funktionsnedsättningar

Regeringen sviker återigen personer med funktionsnedsättningar

Funktionsrättsperspektivet saknas genomgående i regeringens politik. Risken för fattigdom för den som lever med funktionsnedsättning ökar snabbast i Sverige jämfört med alla andra länder i Europa. Regeringen Löfven har mycket att stå till svars för när man nu ändrar i lagen och utelämnar personer med sjuk- och aktivitetsersättning från höjningen av bostadstillägget. Det handlar om personer som på grund av varaktig funktionsnedsättning inte kan arbeta.

“Ett svek mot de allra fattigaste”, menar Elisabeth Wallenius, ordförande för Funktionsrätt Sverige. “Vi lever i ett av världens rikaste länder och många av oss får det allt bättre, ändå sviker regeringen gång på gång de som har de största utmaningarna. Statsministerns ord om att utveckla den svenska modellen, inte avveckla den, klingar alltmer ihåligt.”

“Det har skett oförsvarliga försämringar för personer med funktionsnedsättningar under senare år”, fortsätter Elisabeth Wallenius. “Vi har sett en nedmontering av LSS och den personliga assistansen, ökande utförsäkringar från Försäkringskassan, bristande stöd i landets skolor och en ogenomtänkt reformering av Arbetsförmedlingen. Välfärden krackelerar för dem med störst behov, många anhöriga och närstående får ta smällarna. Har Socialdemokraterna övergivit sitt politiska arv med en stark välfärd, eller är det regeringen som tappat kompassriktningen?”

Den som har en varaktig funktionsnedsättning och inte kan försörja sig genom eget arbete, har rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning (tidigare förtidspension). Men om en aldrig haft en löneinkomst är nivån på ersättningen maximalt 9.804 kr i månaden före skatt. De som lever till de är 65 år, får en inkomstökning på närmare 2000 kr i månaden, när de blir ”fattigpensionärer”. Många har dessutom dyrare boendekostnader och fler utgifter än de flesta andra. I praktiken försörjs många av sina anhöriga. Bostadstillägget är därför ett viktigt bidrag för att kompensera för höga boendekostnader och hittills har regelverket för ålderspensionärer och ”förtidspensionärer” varit detsamma.

“Det är obegripligt att regeringen nu ändrar i lagen för att särskilja grupperna”, avslutar Elisabeth Wallenius. “De som lever på sjuk- eller aktivitetsersättning är redan idag flerfalt missgynnade med de lägsta ersättningsnivåerna, den högsta skattesatsen och oftast utan möjligheter att påverka sin situation. Med detta beslut lämnas många med funktionsnedsättning ytterligare i sticket.”


Funktionsrätt Sverige är en bred samarbetsorganisation för mänskliga rättigheter. Våra medlemmar är 44 funktionsrättsförbund som tillsammans representerar ca 400 000 människor. Vårt mål är ett samhälle för alla. 

Dela:

Det behövs en insatsstyrka för funktionsrättspolitiken

Funktionsrätt Sverige tycker att funktionshinderpolitiken bör byta namn till funktionsrättspolitik. ”Politiken handlar om rättigheter, om rätten att leva som andra. Vi vill att ansvaret ska flyttas till den minister som har ansvar för mänskliga rättigheter”, säger Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige.

Funktionsrätt Sverige är på flera punkter kritiska till utredningen Styrkraft i funktionshinderpolitiken, SOU 2019:23.

”I vår egen granskning ser vi stora luckor i hur Sverige efterlever FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar”, säger Elisabeth Wallenius. ”Vi kan konstatera att Sverige inte klarat av att fullt ut åtgärda en enda av FN:s rekommendationer om förbättringar från 2014. Det behövs en insatsstyrka som tar fram en strategi och en handlingsplan för åtgärder.”

Strategin ska säkerställa att skattemedel används för att inkludera hela variationen i befolkningen genom att tillämpa den europeiska standarden om tillgänglighet genom universell utformning.

”Vi håller med utredaren om att det saknas politisk vilja för att skapa förändring i människors vardag. Men förslagen tar inte det helhetsgrepp som riksdagen efterfrågat och begränsar sig till vissa områden. Vi har därför tagit fram en lista med egna förslag som vi ser fram emot att prata vidare om”, säger Elisabeth Wallenius.

Läs hela vårt remissvar till Styrutredningen, SOU 2019:23 

Läs vår ”att göra-lista” till regeringen 


Funktionsrätt Sverige är en bred samarbetsorganisation för mänskliga rättigheter. Våra medlemmar är 44 funktionsrättsförbund som tillsammans representerar ca 400 000 människor. Vårt mål är ett samhälle för alla. 

Dela:

Förslag om andning och sondmatning riskerar att slå tillbaka

Regeringens förslag att återställa rätten till assistans för personer med behov av hjälp med andning och sondmatning kan bli ett rejält bakslag. ”Förslagen till ny lagtext cementerar den nuvarande restriktiva tillämpningen. Rätten till personlig assistans riskerar att ytterligare begränsas”, säger Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige.

För att få rätt till personlig assistans krävs att man behöver stöd för att uppfylla sina så kallade grundläggande behov. Detta innebär enligt lagtexten i LSS behov av hjälp med andning, personlig hygien, måltider, att klä av och på sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om personen med funktionsnedsättning.

Men enligt regeringens förslag till ny skrivning i lagtexten ska ett behov, för att anses vara grundläggande, vara ”av mycket *privat och integritetskänslig karaktär”. I praktiken innebär det att endast vissa moment, exempelvis i personlig hygien, räknas med och kan utgöra skäl för rätt till assistansersättning. De enda behov som enligt regeringens förslag undantas från detta krav är andning och sondmatning.

”Vi ser positivt på att regeringen vill förtydliga att andning och sondmatning ska betraktas som grundläggande behov och att samtliga moment ska räknas in, säger Elisabeth Wallenius. ”Men det kan aldrig accepteras att detta inte omfattar samtliga grundläggande behov.”

En liknande problematik ser vi i förslagen till vad som ska anses vara normalt föräldraansvar. Regeringen föreslår en lagtext som tydliggör att barns hjälpbehov för andning och sondmatning inte ska kunna tolkas som ”normalt föräldraansvar”. Samtidigt skrivs nu för första gången in i lagen att ”normalt föräldraansvar” ska beaktas (och därmed räknas bort) från de hjälpbehov barn kan ha för övriga grundläggande behov.

”Vi vet att tolkningen av normalt föräldraansvar redan idag vida överstiger vad som förväntas av föräldrar till barn utan funktionsnedsättning, säger Elisabeth Wallenius. Förslaget riskerar att lägga ytterligare sten på börda för många pressade föräldrar.”

*Begreppet ”privat och integritetskänslig karaktär” återfinns i förarbetena till LSS och lyfts där som argument för att införa den nya insatsen ”personlig assistans”. Försäkringskassan åberopar dock en dom i regeringsrätten från 2009 som uttalat att insatsen personlig assistans är av mycket privat karaktär och att insatsen ska vara förbehållen situationer av krävande eller komplicerad natur. Försäkringskassan räknar därför bara vissa delar av hjälpbehovet vid måltider, hygien etcetera som grundläggande. Det har lett till att allt färre når upp till gränsen av 20 timmars grundläggande behov i veckan, vilket krävs för att få rätt till statlig assistansersättning.  


Funktionsrätt Sverige är en bred samarbetsorganisation för mänskliga rättigheter. Våra medlemmar är 44 funktionsrättsförbund som tillsammans representerar ca 400 000 människor. Vårt mål är ett samhälle för alla. 

Dela:

Slutseminarium för projektet: “Man måste se att en rättighet inte bara är någonting på papperet”

Från snack till verkstad, projektledare för Från snack till verkstad
Lars Lindberg, projektledare för Från snack till verkstad

Under november avslutades projektet Från snack till verkstad med ett välbesökt slutseminarium i Funktionsrätt Sveriges lokaler i Sundbyberg. Projektet har under tre år arbetat för att stärka användningen av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i Sverige.

Projektledare Lars Lindberg inledde med att gå igenom resultatet av projektets arbete. Därefter presenterades den verktygslåda som projektet tagit fram för att stödja funktionshinderrörelsens fortsatta arbete med uppföljning av konventionen och projektets funktionsrättsguide, som hjälper enskilda att överklaga myndighetsbeslut.

Projektet har även arbetat med strategisk processföring för att försöka få domstolarna att ta hänsyn till rättigheterna i Funktionsrättskonventionen. Arbetet har främst bedrivits genom att projektets jurist, Andrea Bondesson, har samarbetat med Funktionsrätt Sveriges medlemsförbund när de har drivit enskilda rättsfall till domstol.

– Man måste se att en rättighet inte bara är någonting på papperet, som ges från någon politiker. Utan det är en rätt som varje enskild person bär med sig. Respekteras den inte så ska man klaga, förklarade Stellan Gärde, som varit rättsligt ombud vid ett av de fall som drivits till domstol – “fallet Anders”. Lekebergs kommun ville tvinga Anders, 42 år, att flytta från boendet på Sanna Gård, trots att han själv vill bo kvar.

Brott mot Europakonventionen

“Fallet Anders” överklagades till Kammarrätten i Göteborg, som beslutade att Anders ska få bo kvar på sitt boende.
I beslutet hänvisade domstolen inte bara till svensk rätt utan även till Europakonventionen, vilket var en stor framgång.

– När vi kom till Kammarrätten så sade jag till domstolen att om ni vägrar att tillämpa konventionerna, om ni vägrar att argumentera i domen för hur ni har resonerat, då är det ju ett brott mot Europakonventionens artikel 6. Det är ingen rättvis rättegång, säger Stellan Gärde.


Alla argument ska prövas

Stellan Gärde framhåller att ombudet bör kräva att alla argument ska prövas. Han tycker också att ombudet ska begära muntlig förhandling på någon nivå i förvaltningsdomstol.

– Jag tror att man kommer mycket närmare domstolen då. Man har starkare fysiska, känslomässiga och moraliska möjligheter att hävda att domstolen ska tillämpa de här reglerna.

Avfärdade argumentation i en enda mening

Julia Henriksson, förbundsjurist på FUB, har varit ombud i ett fall om kontaktperson enligt LSS, som drivits i samarbete med projektet Från snack till verkstad. Det handlar om en man som bor på gruppbostad och har haft kontaktperson i över 20 års tid. Men kommunen tyckte inte längre att han hade det här behovet. Mannen fick avslag i förvaltningsrätten, men Julia Henriksson och Från snack till verkstad överklagade beslutet till kammarrätten.

– Vi argumenterade för att avslagsbeslutet leder till social isolering när han inte får ha en kontaktperson som kan vara med på självvalda aktiviteter.

Överklagandet innehöll en omfattande argumentation som gick ut på att beslutet strider mot LSS, men även mot Funktionsrättskonventionen och Europakonventionen. Men överklagandet bemöttes med ett väldigt kort svar.

– Kammarrätten bemötte tjugofem sidors rättslig argumentation kring Sveriges internationella åtaganden med EN mening. Nu har vi begärt prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen, berättade Julia Henriksson.

“Idag backar Sverige”

Ola Linder, jurist på samarbetsprojektet Lagen som verktyg, gick in närmare på förhållandet mellan svensk rätt och internationell rätt: Vad innebär det exempelvis att Sverige är bundet av Funktionsrättskonventionen? Något som är tydligt är att staten inte får “backa”, det vill säga inskränka rättigheter som redan har införts i svensk rätt.
– Jag vågar påstå att idag backar Sverige, vilket står i strid med Sveriges åtaganden, säger Ola Linder.

Dela:

Ny rättsfallsanalys: Svårt få genomslag för konventionskonform tolkning

Går det att få genomslag i rättsliga sammanhang för FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Funktionsrättskonventionen? Trots att den inte är svensk lag?

Det är den övergripande frågeställningen för en ny rättsfallsanalys, där Från snack till verkstads jurist Andrea Bondesson beskriver projektets arbete med strategisk processföring.

Fallet Anders

Projektet har jobbat med strategisk processföring genom att bistå Funktionsrätt Sveriges medlemsförbund när de har drivit enskilda rättsfall till domstol. ”Fallet Anders” fick särskilt stor betydelse. Kammarrätten i Göteborg kom 2017 fram till att Lekebergs kommuns beslut att tvinga Anders att flytta från sitt boende stod i strid med Europakonventionen. Det är första gången detta har skett i ett LSS-ärende.

En lärdom från projektet är att det kvarstår mycket arbete för att få domstolarna att beakta Funktionsrättskonventionen i rättsliga avgöranden.

Svårt vinna genomslag

– Genomgången av hur domstolarna har bedömt vår argumentation visar att konventionskonforma tolkningar har svårt att vinna genomslag. Den visar också att domstolarna kan avfärda sådan argumentation utan någon som helst motivering, skriver Andrea Bondesson i analysen.

Andrea Bondesson
Andrea Bondesson

Konventionskonform tolkning innebär att en svensk bestämmelse tolkas på ett sätt som så långt möjligt stämmer överens med vad som står i en konvention. Andrea Bondesson konstaterar i analysen att åsikterna går isär om huruvida konventionskonform tolkning är ett “ska-krav” eller en valmöjlighet när det gäller Funktionsrättskonventionen. Skyldigheten att tolka Europakonventionen utifrån Funktionsrättskonventionen förefaller vara starkare.

Viktigt verktyg

Andrea Bondesson betonar att strategisk processföring kan vara ett viktigt verktyg för funktionsrättsrörelsen.

– Men det kan finnas ett behov av att ytterligare förstärka argumentationen med mer praxis. Inte minst finns det ett stort behov av att driva fler ärenden.

I rapporten konstateras också att rättigheter och skyldigheter måste skrivas in i svensk lag om en konvention ska kunna användas direkt i myndigheter och domstolar. I en rekommendation till Sverige 2014 uttrycker FN oro över att Funktionsrättskonventionen inte har införlivats i svensk lagstiftning och att tolkningen av den därmed överlåts till myndigheter och domstolar.

Länk till rättsfallsanalysen

 

 

 

 

 

 

Dela:
Translate »