Kränker Sverige rätten till ett självständigt liv?

Projektets heldagskonferens den 17 april avslutades med en panelsamtal över temat för dagen:

Kränker Sverige rätten till ett självständigt liv?

– Ja, i alla fall om man tittar på forskningsläget. Man kan gå område för område – människor med funktionsnedsättningar har inte lika förutsättningar eller lika möjligheter. Även enklare funktionsnedsättningar är våldsamt stratifierande när det gäller saker som inkomst, utbildningsnivå och möjligheten att kunna leva ett självständigt liv på sina egna villkor, säger forskaren Andreas Pettersson.

Annika Jyrwall Åkerberg, MR-jurist på Civil Rights Defenders, betonar att frågan är lite mer komplicerad rent juridiskt. Det finns områden där vi kränker rätten till ett självständigt liv, men inom andra områden kan det vara svårare att avgöra.
– Inom en del områden har vi inte hunnit med att göra saker på det sätt som FN:s konventioner säger att vi ska göra. Då är frågan om vi har en progressiv utveckling eller inte. Om vi inte har en progressiv utveckling – Ja, då kränker vi rättigheterna, säger Annika Jyrwall Åkerberg.

Kan man använda sig av FN:s funktionsrättskommitté för att sätta press på Sverige?

– Jag är tyvärr tveksam till att vi kan ha någon nytta av att gå dit med individuella klagomål. Sverige är såpass litet i sitt sammanhang och har kommit såpass långt i det här sammanhanget, säger Annika Jyrwall Åkerberg.

– Det är svårt, eftersom det inte finns några sanktionsmedel, säger Susanne Berg från organisationen STIL.

Susanne Berg berättar hur den engelska funktionsrättsrörelsen har jobbat med att lyfta upp saker till funktionsrättskommittén. Till slut gjorde FN:s kommitté en särskild inspektion i England, men problemet är att FN:s kommittéer har begränsade möjligheter att påverka olika länders politiker.

Finns det exempel på att MR-rörelsens påverkansarbete har givit resultat?

– När man tittar på framgångsrika exempel – då bör man se på Barnkonventionen. Civilsamhället har gjort ett enormt påverkansarbete under 30-40 år, där man också har växeldragit med FN:s barnrättskommitté, som samtidigt har radikaliserats, säger Andreas Pettersson.

Dela:

LSS och barns rättigheter i fokus under Barnrättsdagarna

Projektet deltog med seminarium och egen monter vid Barnrättsdagarna på Conventum i Örebro den 24-25 april 2018. På onsdagen arrangerade vi ett seminarium om “LSS och barns rättigheter” tillsammans med forskarna Lill Hultman och Ann-Marie Öhrvall från Karolinska Institutet.

Forskarna från Karolinska Institutet presenterade en kvalitativ studie om LSS-handläggarnas sätt att förstå och tillämpa Barnkonventionens krav på att barn ska ges möjlighet att vara delaktiga i beslutsprocesser om stödinsatser, men med beaktande av barnets ålder och mognad.

Studien visar att möjligheten till delaktighet i hög grad är beroende på socialarbetarnas kompetens. I realiteten utgår handläggarna oftast från föräldrarnas önskemål när barnet är under 15 år. Och när det gäller beslut om personlig assistans hade barnets perspektiv knappast någon betydelse överhuvudtaget – istället fattades besluten nästan uteslutande med hänvisning till prejudicerande domar.

Lill Hultman och Ann-Marie Öhrvall från Karolinska Institutet
Lill Hultman och Ann-Marie Öhrvall från Karolinska Institutet

Ola Linder, MR-jurist från vårt samarbetsprojekt Lagen som verktyg, gick närmare in på hur de senaste årens neddragningar inom LSS och personlig assistans har drabbat familjer och barn med funktionsnedsättningar. Framförallt framhöll Ola Linder hur besluten om insatser ofta strider mot kraven i Barnkonventionen och Funktionsrättskonventionen.
– Beslut om insatser utgår sällan ifrån barnets bästa eller rätten till självbestämmande, betonade Ola Linder.

Seminariet avslutades med att Från snack till verkstads Lars Lindberg och Tor Gustafsson presenterade projektet och arbetet med Funktionsrättsguiden.

Ola Linder, MR-jurist
Ola Linder, MR-jurist, Independent Living Institute/Lagen som verktyg
Funktionsrätt Sveriges monter
Lars Lindberg, projektledare och Tor Gustafsson, kommunikatör, vid Från snack till verkstads monter

 

 

Dela:

Presentationer från konferensen den 17 april

Article 19 – the core of CRPD,
Rannveig Traustadottir, professor, University of Iceland

Ladda ner (PDF, 377KB)

The Swedish Version of Austerity: Independent Living as a Cost Problem,
Niklas Altermark, fil dr Lunds Universitetet

Ladda ner (PDF, 498KB)

LSS and Swedish municipalities,
Barbro Lewin, med dr Uppsala universitet

Ladda ner (PDF, 419KB)

Fördragskonform tolkning i svensk domstol och förvaltning,
Patrik Bremdal, jur dr, Uppsala universitet

Ladda ner (PDF, 278KB)

Hur argumentera för genomslag för funktionsrätt
med hjälp av internationell rätt?
Annika Jyrwall Åkerberg, jurist, Civil Rights Defenders

Ladda ner (PDF, 118KB)

Dela:

Pressmeddelande: Kränker Sverige rätten till ett självständigt liv?

Rätten till ett självständigt liv för personer med funktionsnedsättning står i fokus för den internationella konferens som arrangeras i Sundbyberg den 17 april. Lever Sverige upp till sina internationella åtaganden? Eller har omfattande försämringar i LSS och personlig assistans lett till att Sverige bryter mot de mänskliga rättigheterna? 

Konferensen “Kränker Sverige rätten till ett självständigt liv?” arrangeras av projektet Från snack till verkstad, som drivs av Funktionsrätt Sverige. Vid konferensen kommer forskare från Sverige och Europa att diskutera Artikel 19 i Funktionsrättskonventionen. I artikeln slår FN fast rätten för personer med funktionsnedsättning att leva oberoende och att delta i samhället, med lika valmöjligheter som andra personer.

En av de som medverkar vid konferensen är Tom Shakespeare, professor vid University of East Anglia, som kommer att berätta hur ekonomiska besparingar i välfärdssystemen har drabbat personer med funktionsnedsättning i Storbritannien. Rannveig Traustadottir, professor vid University of Iceland, är en annan välkänd internationell forskare som medverkar vid konferensen.

Plats: Allaktivitetshuset, Sturegatan 10, Sundbyberg

Föranmälan/pressackreditering: Konferensen är fullbokad. Du behöver kontakta projektledare Lars Lindberg om du vill bevaka konferensen nyhetsmässigt, e-post: lars.lindberg@funktionsratt.se

Program:

8.30 Registrering

9.00 Inledning, Lars Lindberg, projektledare, Från snack till verkstad

9.10 Article 19 – the core of CRPD,
Rannveig Traustadottir, professor, University of Iceland

09.45 The Swedish Version of Austerity:
Independent Living as a Cost Problem,
Niklas Altermark, fil dr Lunds Universitetet

10.15 Paus – fika med smörgås

10.45 LSS and Swedish municipalities,
Barbro Lewin, med dr Uppsala universitet

11.15 Dismantling disability equality:
How the UK under austerity undermined independent living,
Tom Shakespeare, professor, University of East Anglia

11.45 – 12.30 Inledande kommentarer från svenskt perspektiv,
av Susanne Berg. Därefter diskussion med föredragshållarna.

12.30-13.30 Lunch

13.30 Fördragskonform tolkning i svensk domstol och förvaltning
Patrik Bremdal, jur dr, Uppsala universitet

14.00 Hur argumentera för genomslag för funktionsrätt
med hjälp av internationell rätt?
Annika Jyrwall Åkerberg, jurist, Civil Rights Defenders

14.30 Mänskliga rättigheter och socialförsäkringen, Heini Möller och Brittmari Seppä, Försäkringskassan

14.50 Kaffe

15.20 Diskussion om mänskliga rättigheter och svensk rätt. Inledande reflektioner av Annika Jyrwall Åkerberg,
jurist, Civil Rights Defenders. Därefter diskussion med föredragshållarna.

16.00 Avslutning

Moderator: Hanna Gerdes,
Hanna and Goliath Law and Education


Från snack till verkstad är ett projekt som drivs av Funktionsrätt Sverige. Syftet med projektet är att stärka användningen i Sverige av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Kontaktpersoner:

Projektledare: Lars Lindberg, e-post: lars.lindberg@funktionsratt.se

Kommunikatör: Tor Gustafsson, e-post: tor.gustafsson@funktionsratt.se

Dela:
Translate »