Om konventionen och MR

bild på konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

“Konventionens syfte är att främja, skydda och säkerställa det fulla och lika åtnjutandet av alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla personer med funktionsnedsättning och att främja respekten för deras inneboende värde. – FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning”

– Artikel 1, FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

De mänskliga rättigheterna (MR) gäller för alla människor – kvinnor som män, flickor som pojkar. De slår fast att alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De mänskliga rättigheterna är universella. De gäller över hela världen, oavsett land, kultur eller sammanhang. Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna antogs och kungjordes av Förenta Nationernas generalförsamling 1948. Efter det har det tillkommit ett antal kompletterande konventioner, däribland FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (2006).

Trots att de mänskliga rättigheterna funnits i över 60 år förekommer det fortfarande överträdelser mot dem i Sverige. Rättigheterna för människor med funktionsnedsättning blev inte fullt tillgodosedda och 2006 tog FN fram en specifik konvention som förtydligar hur rättigheterna även gäller dem.

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar slår fast rätten till fullständigt och faktiskt deltagande och inkludering i samhället. I artikel 19 slås det fast att: ”Konventionsstaterna erkänner lika rätt för alla personer med funktionsnedsättning att leva i samhället med lika valmöjligheter som andra personer och ska vidta effektiva och ändamålsenliga åtgärder för att underlätta att personer med funktionsnedsättning fullt åtnjuter denna rätt och deras fulla inkludering och deltagande i samhället,”

Sedan 14 januari 2009 är Sverige bunden av konventionen och det särskilda tilläggsprotokollet. Det frivilliga tilläggsprotokollet innebär att en stat kan välja att godkänna att enskilda personer eller grupper av personer har möjlighet att klaga till en övervakningskommitté om de anser att deras rättigheter kränkts. Detta har Sverige valt att göra.

Länkar:

FN

FN:s kommitté för funktionshindrades rättigheter (CRPD)

FN:s särskilda rapportör för Funktionsrättskonventionen

Dokument

FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

FN-konventionen på lättläst svenska

Sveriges första rapport till FN-kommittén

Funktionshinderrörelsens alternativrapport 2011

FN-kommitténs rekommendationer till Sverige

FN-kommitténs allmänna kommentar nr 1 om artikel 12 – Likhet inför lagen

FN-kommitténs allmänna kommentar nr 2 om artikel 9 –  Tillgänglighet

FN-kommitténs allmänna kommentar nr 3 om artikel 3 –  Kvinnor med funktionsnedsättning (på engelska)

FN-kommitténs allmänna kommentar nr 4 om artikel 24 –  Rätten till en inkluderande utbildning (på engelska)

FN-kommitténs sida för publicerade allmänna kommentarer (nr 1-7 på engelska)

Video

FN-konventionen på teckenspråk

Allmän information om mänskliga rättigheter

Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter

Utbildningsmaterial om konventionen

Handikappförbunden har tagit fram utbildningsmaterial kring konventionen

Projektet Rätt från början om Universell utformning

 

 

 

 

 

 

Dela:
Translate »