Om projektet


          

Från snack till verkstad är ett projekt som drivits av Funktionsrätt Sverige med stöd av Arvsfonden mellan 2015-2018. Projektet har handlat om att stärka användningen av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i Sverige och att Sverige ska uppfylla sina skyldigheter enligt konventionen. Funktionsrättskonventionen ställer stora krav på Sverige och fastställer lika rättigheter för personer med funktionsnedsättningar som andra. Rättigheterna är omfattande.

Projektet har drivit enskilda fall i domstol för att försöka få domstolarna att tolka svensk lagstiftning konventionskonformt. Med det menas att en myndighet eller domstol tolkar svensk rätt på ett sätt som överensstämmer med konventionen. Projektet har prövat frågor som rör svensk lagstiftning där vi kunnat åberopa Funktionsrättskonventionen som tolkningsunderlag. Vi har alltså försökt få fram domar, praxis, på att domstolarna använder konventionen för att tolka svensk rätt, när så behövs för att Sverige ska uppfylla konventionens krav. Eftersom Funktionsrättskonventionen inte gäller som lag i Sverige kan den inte tillämpas direkt av myndigheter gentemot enskilda.

Projektets övergripande syfte har varit att göra det möjligt för fler individer med funktionsnedsättning att få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda. Målgrupper har varit barn och vuxna med funktionsnedsättning (på individnivå), Funktionsrätt Sveriges samarbetsorgan i länen samt Sveriges Antidiskrimineringsbyråer (på regional och lokal nivå) och regeringen, relevanta strategiska myndigheter, jurister inom funktionsrättsrörelsen samt Funktionsrätt Sveriges medlemsförbund (på nationell nivå).

Det här var projektets mål:

  • att skapa en verktygslåda med metoder och arbetssätt som gör det möjligt att följa upp rekommendationer till regeringen från FN:s kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning ur funktionsrättsrörelsens perspektiv
  • att minst fem rättsfall för så kallad konventionskonform tolkning har prövats (länk till projektets rättsfallsanalys) och att funktionsrättsrörelsens jurister då får kunskaper och metoder så de kan tillämpa konventionskonforma tolkningar i samband med rättsliga processer som gäller mänskliga rättigheter för barn och vuxna med funktionsnedsättning
  • att enskilda individer med funktionsnedsättning får en guide som gör det möjligt att anmäla och överklaga kränkningar av mänskliga rättigheter
  • att fler barn med funktionsnedsättning ska få sina behov och mänskliga rättigheter tillgodosedda genom att material med juridiskt stöd till föräldrar tas fram.

Motiven för att driva projektet har handlar om att det svenska samhället inte är jämlikt. Människor med funktionsnedsättning ges inte möjligheter att leva på lika villkor som andra. Detta drabbar varje enskild individ med funktionsnedsättning och inom vissa områden går utvecklingen till och med bakåt. Om de mänskliga rättigheterna i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, CRPD, genomförs, så kommer detta att komma varje individ med funktionsnedsättning till del och öppna upp för jämlika levnadsvillkor.

Länkar till projektets material:

Verktygslådan

Rättsfallsanalys – Från snack till verkstads arbete med strategisk processföring

Funktionsrättsguiden

Barnrättsguiden

Konferensrapport: Kan vi utvärdera bättre?

Dela:
Translate »