Om projektet


          

Funktionsrätt Sverige bedriver med stöd av Arvsfonden ett projekt om att stärka användningen av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i Sverige och för att Sverige ska uppfylla sina skyldigheter enligt den. Funktionsrättskonventionen ställer stora krav på Sverige och fastställer lika rättigheter för personer med funktionsnedsättningar som andra. Rättigheterna är omfattande.

En del av projektet består i att driva enskilda fall i domstol för att försöka få domstolarna att tolka svensk lagstiftning konventionskonformt. Med det menas att en myndighet eller domstol tolkar svensk rätt på ett sätt som överensstämmer med konventionen. Vi vill pröva frågor som rör svensk lagstiftning där vi kan åberopa Funktionsrättskonventionen som tolkningsunderlag. Vi vill alltså få fram domar, praxis, på att domstolarna använder konventionen för att tolka svensk rätt, när så behövs för att Sverige ska uppfylla konventionens krav. Eftersom Funktionsrättskonventionen inte gäller som lag i Sverige kan den inte tillämpas direkt av myndigheter gentemot enskilda.

Det övergripande syftet med projektet att göra det möjligt för fler individer med funktionsnedsättning att få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda.Målgruppen för projektet är barn och vuxna med funktionsnedsättning (på individnivå), Funktionsrätt Sveriges samarbetsorgan i länen samt Sveriges Antidiskrimineringsbyråer (på regional och lokal nivå) och regeringen, relevanta strategiska myndigheter, jurister inom funktionsrättsrörelsen samt Funktionsrätt Sveriges medlemsförbund (på nationell nivå).

Projektets mål är att:

  • skapa en ”verktygslåda” med metoder och arbetssätt som gör det möjligt att följa upp rekommendationer till regeringen från FN:s kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning ur funktionsrättsrörelsens perspektiv
  • minst fem rättsfall för så kallad konventionskonform tolkning har prövats och att funktionsrättsrörelsens jurister då får kunskaper och metoder så de framledes kan tillämpa konventionskonforma tolkningar i samband med rättsliga processer som gäller mänskliga rättigheter för barn och vuxna med funktionsnedsättning
  • enskilda individer med funktionsnedsättning får en guide som gör det möjligt att anmäla och överklaga kränkningar av mänskliga rättigheter
  • fler barn med funktionsnedsättning ska få sina behov och mänskliga rättigheter tillgodosedda genom att en handbok med juridiskt stöd till föräldrar tas fram.

Motiven för projektet är att det svenska samhället inte är jämlikt. Människor med funktionsnedsättning ges inte möjligheter att leva på lika villkor som andra. Detta drabbar varje enskild individ med funktionsnedsättning och inom vissa områden går utvecklingen till och med bakåt. Om de mänskliga rättigheterna i FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, CRPD, genomförs, så kommer detta att komma varje individ med funktionsnedsättning till del och öppna upp för jämlika levnadsvillkor.

Projektet är treårigt med start 2015. Det avslutades i november 2018.

Dela:
Translate »