Europadomstolen tar aktiv ställning för användning av Funktionsrättskonventionen

I ett aktuellt fall tar Europadomstolen aktiv ställning för att Europakonventionen ska tolkas utifrån FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i fall som rör personer med funktionsnedsättning.

Fallet gäller en blind student i Turkiet som nekats antagning till en musikskola. Eleven klarade av antagningsproven men blev ändå nekad plats.

I målet prövar Europadomstolen om nekandet utgör diskriminering. Musikskolan krävde full fysisk funktionsförmåga, men Europadomstolen hänvisar i sin dom till EU-rätt och till Funktionsrättskonventionen:

“As regards the alleged lack of appropriate infrastructures to accommodate students with disabilities, Article 14 of the Convention had to be read in the light of such international instruments as the European Social Charter and the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, as regards the reasonable accommodation which persons with disabilities were entitled to expect.”

Europadomstolen fann att underlåtenhet att vidta skäliga anpassningsåtgärder utgjorde diskriminering.

 

Dela:

Lämna en kommentar

Translate »