Svårt få juridiskt stöd när det gäller delaktighet och lika rättigheter

När personer med funktionsnedsättning driver rättsliga frågor kopplade till sin funktionsnedsättning får de sällan rätt till rättshjälp eller annat juridiskt stöd.

I många fall kan det därför vara svårt för den enskilde att bevaka de rättigheter som definieras i Funktionsrättskonventionen.

– Förvaltningsprocessen anses enklare än allmän process, så därför saknas ofta möjlighet till rättshjälp i fall som drivs i förvaltningsrätten. Det rör frågor som handlar om delaktighet, inkludering och lika rättigheter. Rättshjälp kan vara en förutsättning för att få dessa rättigheter tillgodosedda.

Det påpekar Andrea Bondesson, jurist på Handikappförbunden, med anledning av en aktuell dom från Kammarrätten i Göteborg.

006-00_14_14_18-still001
Andrea Bondesson

En man med funktionsnedsättningar nekades personlig assistans av Malmö stad. Han sökte rättshjälp för att kunna bevaka sina rättigheter vid överklaganden av beslutet om assistans.

Förvaltningsrätten i Malmö avslog mannens begäran om rättshjälp och i december 2016 avslog även Kammarrätten i Göteborg mannens överklagan.

Kammarrätten anser att mannen inte har rätt till rättshjälp.

Mannen har svårt att göra sig förstådd, eftersom hans språkliga förmåga är begränsad. Kammarrätten menar att han ändå kan föra sin talan med hjälp av den gode mannen. De hänvisar också till domstolens utredningsskyldighet, som anses hjälpa den enskilde att föra en process.

Andrea Bondesson påpekar att en god man oftast är en lekman utan juridisk skolning och att domstolens utredningsskyldighet eller processledningsansvar inte bidrar särskilt mycket till att kompensera för avsaknaden av rättshjälp.

– Ett exempel är att den enskilde när en överklagan är ofullständig eller på annat sätt inte har utvecklat alla aspekter som tas upp eller inte skickat med all bevisning som omnämns får ett brev av domstolen. I detta kan det stå: “Ni föreläggs att slutföra er talan.” Då är det inte lätt för den enskilde att förstå vad som fattas i överklagan, säger Andrea Bondesson.


Fakta: Rättsskydd/Rättshjälp

Rättsskydd ingår normalt i hem-, villa- och fritidshusförsäkringar, men villkoren kan variera mellan olika försäkringsbolag. Vanligen omfattas inte förvaltningsprocess av rättsskyddet i hemförsäkringarna. Om du saknar en försäkring som täcker kostnaden för en rättslig tvist kan du ha rätt till rättshjälp. Kolla först med ditt försäkringsbolag vad som gäller i ditt fall!

Många ansökningar om rättshjälp får avslag i fall som avgörs i allmän förvaltningsdomstol. Det beror på att förvaltningsdomstolarna enligt förvaltningsprocesslagen har en skyldighet att utreda varje ärende.

Däremot erbjuder ett flertal assistansbolag kostnadsfri juridisk rådgivning i frågor som handlar om personlig assistans.

Läs mer på Rättshjälpsmyndighetens webbplats

Dela:

Lämna en kommentar

Translate »