Europadomstolen tar aktiv ställning för användning av Funktionsrättskonventionen

I ett aktuellt fall tar Europadomstolen aktiv ställning för att Europakonventionen ska tolkas utifrån FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i fall som rör personer med funktionsnedsättning.

Fallet gäller en blind student i Turkiet som nekats antagning till en musikskola. Eleven klarade av antagningsproven men blev ändå nekad plats.

I målet prövar Europadomstolen om nekandet utgör diskriminering. Musikskolan krävde full fysisk funktionsförmåga, men Europadomstolen hänvisar i sin dom till EU-rätt och till Funktionsrättskonventionen:

“As regards the alleged lack of appropriate infrastructures to accommodate students with disabilities, Article 14 of the Convention had to be read in the light of such international instruments as the European Social Charter and the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, as regards the reasonable accommodation which persons with disabilities were entitled to expect.”

Europadomstolen fann att underlåtenhet att vidta skäliga anpassningsåtgärder utgjorde diskriminering.

 

Dela:

Hur arbetar MFD med de allmänna kommentarerna?

Under hösten har Myndigheten för delaktighet, MFD, börjat publicera svenska översättningar av allmänna kommentarer till Funktionsrättskonventionen. Men vad är egentligen en allmän kommentar och vilken betydelse har kommentarerna i myndighetens arbete?

Myndigheten för delaktighet har regeringens uppdrag att öka kunskapen om Funktionsrättskonventionen.

Under MR-Dagarna i Malmö träffade vi Else Marie Brisenhorn, utredare på Myndigheten för delaktighet, som berättar mer om hur myndigheten arbetar med de allmänna kommentarerna.

De allmänna kommentarerna som myndigheten översätter har tagits fram av den FN-kommitté som bevakar efterlevnaden av konventionen. De ges ut artikel för artikel i konventionen och är till stor hjälp vid tolkning av konventionstexten.

Intervjuare i videon är Andrea Bondesson, jurist på Handikappförbunden och i projektet Från snack till verkstad.

 

 

Dela:

Seminarium på MR-Dagarna: Funktionshinderrörelsen mobiliserar sig​

liggande-banner-vit-mr-dagarna-2016

Den 17 november kl 11 håller Handikappförbundens projekt Från snack till verkstad och Independent Living Institute (ILI) ett gemensamt föredrag på MR-Dagarna i Malmö.

Seminariet handlar om juridik som ett verktyg för förändring. Handikappförbunden och Independent Living Institute (ILI) driver två arvsfondsprojekt som lyfter fram den viktiga rollen som det civila samhället bör spela i implementering av bland annat funktionsrättskonventionen och diskrimineringslagen.

Medverkande:
Andrea Bondesson, jurist, Från snack till verkstad
Stellan Gärde, Apply Human Rights
Paul Lappalainen, projektledare Med lagen som
verktyg, ILI,

Andrea Bondesson
Andrea Bondesson
Dela:

Filmer från konferensen den 18 oktober

Vi kommer den närmaste tiden att publicera filmer från projektets konferens på Quality Hotel Friends i Solna den 18 oktober.

Nu kan ni ta del av de två inledande föredragen med Thomas Hammarberg och Andrea Bondesson.

Thomas Hammarberg:
Hur övervakas mänskliga rättigheter och vilken betydelse har FN-kommittéernas rekommendationer?

Andrea Bondesson:
Hur har CRPD-kommittén hittills arbetat?

Dela:
Translate »